REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży towarów przez Sprzedawcę w ramach serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.lollipops.com.pl , zwanego dalej Sklepem.

2. Właścicielem sklepu jest Konrad Grójec prowadzący działalność gospodarczą pod firmą KG Corp Konrad Grójec, z adresem głównego miejsca wykonywania działalności ul. Grottgera 34, 05-410 Józefów, NIP: 534-221-32-79, REGON: 146853270, adres e-mail: sklep@lollipops.com.pl

3. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:

a)  Sprzedawca – Konrad Grójec prowadzący działalności gospodarczą pod firmą KG Corp Konrad Grójec  z adresem głównego miejsca wykonywania działalności ul. Grottgera 34, 05-410 Józefów, NIP: 534-221-32-79, REGON: 146853270

b) Sklep – sklep internetowy Sprzedawcy, prowadzony pod adresem internetowym www.lollipops.com.pl

c)  Klient  –  pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca zakupów w Sklepie,

d) Konsument – Klient będący pełnoletnią osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, dokonującą ze Sprzedawcą będącym przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby

e) Newsletter – materiały przesyłane przez Sprzedawcę drogą elektroniczną Klientom, którzy wyrazili wyraźną zgodę na ich otrzymywanie, mogące stanowić informację handlową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.).

f) Produkt - minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającegoz jednoczesnym  określeniu jego ceny

g) Regulamin – niniejszy regulamin stanowiący regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zm.) z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827).

h) Konto - konto, które Klient musi założyć na Stronie, jeśli chce złożyć Zamówienie

i) Potwierdzenie - e-mail potwierdzający wpłynięcie zamówienia wysłany na wskazany przy rejestracji adres e-mail Klienta

j) Dzień roboczy - dzień, który nie jest dniem wolnym od pracy, w tym sobotą

k) Umowa – umowa zawarta pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem zgodnie z zasadami niniejszego regulaminu

l) Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu określone w niniejszym regulaminie

m) Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie

wyborów Kupującego

n) Punkt odbioru - miejsce osobistego odbioru rzeczy przez Kupującego, udostępnione przez Sprzedającegoi wymienione w niniejszym regulaminie

o)Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce dostarczenia rzeczy, dane Kupującego, a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

  

§ 2 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 

1. W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania ze Sklepu i usług świadczonych za jego pośrednictwem Klient powinien posługiwać się  urządzeniem, które spełnia następujące minimalne wymagania techniczne:

a) posiadać połączenie z siecią Internet zapewniające transmisję danych,

b) posiadać przeglądarkę internetową, tj. oprogramowanie służące do przeglądania treści dostępnych w sieci Internet. Wyłącznie akceptacji plików Cookies i Skryptów Java może zakłócić prawidłowe działanie strony Sklepu,

c) aktywne konto poczty e-mail.

2. W celu odczytania korespondencji mailowej i załączników do niej niezbędne jest posiadanie:

a) w przypadku korespondencji mailowej - aktywne konto poczty e-mail,

3. Zakres usług świadczonych przez Sprzedawcę nie obejmuje dostarczenia urządzeń ani oprogramowania wskazanych powyżej.

4. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Sklepu, z uwagi na transmisję danych za pośrednictwem publicznej sieci Internet, wiąże się z zagrożeniem w postaci możliwości ingerencji nieupoważnionych osób trzecich w dane przesyłane między Sprzedawcą a Klientem.

5. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

§ 3 Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną oraz warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 

1. W ramach Sklepu oferowana jest sprzedaż towarów.

2. W ramach Sklepu świadczone są również nieodpłatne usługi założenia konta oraz subskrypcji Newslettera.
3. Każdy Klient w celu złożenia zamówienia musi utworzyć w Sklepie swoje indywidualne konto.

4. W celu założenia konta należy wypełcić formularz rejestracyjny dostępny pod adresem http://sklep.lollipops.com.pl/logowanie tj. podać adres e-mail  oraz kliknąć przycisk „Stwórz Konto”. W celu rejestracji musisz podać imię i nazwisko oraz utworzyć hasło.  Założenie oraz korzystanie z konta jest nieodpłatne. Usługa utrzymania konta Klienta w Sklepie świadczona jest przez czas nieokreślony. Klient może w każdej chwili zrezygnować z utrzymania konta, w tym celu musi przesyłać stosowne żądanie na adres mailowy Sklep sklep@lollipops.com.pl  lub pocztą na adres wskazany w § 1 ust. 2 niniejszego regulaminu.

5. Każdy Klient może nieodpłatnie skorzystać z subskrypcji Newslettera. W tym celu należy podać adres poczty elektronicznej oraz wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.). Subskrypcja Newslettera jest nieodpłatna. Usługa wysyłania Newslettera w Sklepie świadczona jest przez czas nieokreślony. Klient może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji Newslettera, przesyłając stosowne żądanie na adres mailowy Sklepu sklep@lollipops.com.pl  lub pocztą na adres wskazany w § 1 ust. 2  niniejszego regulaminu.

6. Nie ustanawia się minimalnego czasu trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną; umowa może być rozwiązana w każdym czasie zgodnie z ustępem 4 i 5 powyżej.

 

§ 4 Warunki dokonywania zakupów

 

1. Informacje znajdujące się na stronach Sklepu dotyczące oferowanych do sprzedaży towarów, w szczególności ich opisy, specyfikacje, parametry oraz ceny, nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
2. Do zawarcia umowy sprzedaży i dokonania zakupu produktu niezbędne jest utworzenie przez Klienta konta, o którym mowa w § 3 ust. 4 niniejszego regulaminu. Każdorazowe logowanie do konta wymaga podania adresu e-mail podanego przy rejestracji oraz hasła utworzonego przy rejestracji.

3. W celu złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży, Klient powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

       a) dodać produkt do koszyka

       b) zalogować się na swoje konto

       c) potwierdzić imię i nazwisko oraz wskazać adres dostawy oraz dane do faktury VAT –  w     przypadku żądania otrzymania faktury

       d) wybrać rodzaj dostawy

       e) wybrać rodzaj płatności

       f) złożyć zamówienie poprzez użycie przycisku Kupuję i płacę

4. Wszystkie ceny uwidocznione w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

5. Zawarcie umowy sprzedaży następuje w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

6. Potwierdzenie złożenia zamówienia jest przez Sklep przesyłane niezwłocznie na wskazany przez Klienta adres mailowy.  Wraz z potwierdzeniem złożenia zamówienia Klient otrzymuje informacje o prawie odstąpienia od umowy, wzór formularza odstąpienia od umowy oraz link do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy.

7. W przypadku niedostępności części lub całości przedmiotu zamówienia, Klient może podjąć decyzję o częściowej realizacji zamówienia, wydłużeniu czasu realizacji lub anulowaniu zamówienia.

8. W przypadku, gdy prawdziwość lub rzetelność danych wprowadzonych do formularza przez Klienta budzi wątpliwości, Sklep może wstrzymać realizację zamówienia do czasu wyjaśnienia tych wątpliwości. W tym celu Sklep niezwłocznie skontaktuje się z Klientem.

9. Termin spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę wynosi do 14 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. Zamówienie jest przez Sklep realizowane za pośrednictwem firmy kurierskiej (Fedex) lub Poczty Polskiej.

10. Sprzedawca realizuje zamówienia na terenie całego kraju. Istnieje również możliwość realizacji zamówienia za granicę, w takim wypadku termin realizacji usługi oraz koszt dostawy uzgadniane są indywidualnie.

11. Koszty przesyłki zakupionego towaru na adres wskazany przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu obciążają Klienta, chyba że strony wyraźnie postanowią inaczej. Wysokość tych kosztów jest Klientowi przedstawiana w trakcie składania zamówienia i jest uzależniona od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz metody płatności.

12. W składanym zamówieniu Klient powinien dokonać wyboru formy płatności. W Sklepie możliwe są następujące formy płatności:

a) Przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy o numerze:

29 1030 0019 0109 8503 0004 5438 – w tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko oraz numer zamówienia

b) Płatność przelewem za pośrednictwem serwisu płatności elektronicznych PayU;

c) Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki doręczanej przez firmę kurierską lub Pocztę Polską;

13.Termin zapłaty uzależniony jest od formy płatności wybranej przez Klienta. W przypadku przedpłaty (§ 4 ust. 12 lit. a, b niniejszego regulaminu) Klient powinien dokonać płatności w ciągu 7 dni roboczych od zawarcia umowy. W przypadku braku płatności w powyższym terminie Sklep skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia zaistniałego opóźnienia. W przypadku płatności przy odbiorze (§ 4 ust. 12 lit. c niniejszego regulaminu) Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w chwili otrzymania towaru.

14. Do zakupionego towaru dołączany jest paragon stanowiący potwierdzenie dokonania zakupu, chyba że Klient zażądał wystawienia faktury VAT.

15. Klient może odebrać zamówione produkty osobiście w jednym z punktów odbioru wskazanym w formularzu zamówienia po wcześniejszym uzgodnieniu terminu odbioru ze Sprzedawcą. Przy odbiorze osobistym możliwa jest płatność kartą lub gotówką.

16. Klienta i Sklep wiąże cena towaru obowiązująca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

 

§ 5 Odstąpienie od umowy

 

1. Klient będący jednocześnie Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej na odległość umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z  wyjątkiem kosztów określonych w art. 3, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 24 czerwca 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827). Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy znajdują się w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać przez Konsumenta złożone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. Posłużenie się tym formularzem nie jest obowiązkowe, a Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy także w inny sposób.

3. W przypadku odstąpienia od umowy, umowajest uważana za niezawartą.

4. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt.

Zwracany towar należy odesłać na adres: KG Corp Konrad Grójec ul. Grottgera 34, 05-410 Józefów.

  1. Konsumentma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemuniezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

6. Konsumentponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy, a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci  Konsumentowi dodatkowych kosztów transportu,  zgodnie z art 33 ustawy Prawo konsumenckie.

8. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

9. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

§ 6 Postanowienia dotyczące umów z Klientami niebędącymi konsumentami

 

1. W przypadku Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem Sprzedawca zastrzega sobie prawo ograniczenia form płatności opisanych w § 4 ust. 12 niniejszego regulaminu. W szczególności Sprzedawca może uzależnić przyjęcie zamówienia do realizacji od dokonania przedpłaty przez Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem.

2. W stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem odpowiedzialność kontraktowa Sprzedawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, w tym z tytułu rękojmi za wady rzeczy, ograniczona jest do wysokości zapłaconej ceny za rzecz oraz kosztów jej wysyłki. Odpowiedzialność Sprzedawcy w powyższym zakresie nie obejmuje korzyści, które Klient niebędący Konsumentem mógłby osiągnąć, gdyby szkody mu nie wyrządzono.

 

§ 7 Postępowanie reklamacyjne

 

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia zakupionej rzeczy bez wad.

2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy zgodnie z zasadami uregulowanymi w art. 556 i następne kodeksu cywilnego.

3.W przypadku stwierdzenia wadliwości zakupionego produktu lub wadliwości usługi świadczonej przez Sprzedawcę drogą elektroniczną, Klient może wszcząć postępowanie reklamacyjne i dochodzić roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach, w szczególności w przepisach Kodeksu cywilnego, z uwzględnieniem postanowień niniejszego paragrafu.

4. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

b) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

c) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

d) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

5. Reklamacje dotyczące zamówionych produktów lub usług mogą być składane:

a) drogą mailową na adres: sklep@lollipops.com.pl

b) drogą pocztową na adres: KG Corp Konrad Grójec  ul. Grottgera 34, 05-410 Józefów

6. Klient w reklamacji powinien wskazać: 

a) swoje imię i nazwisko

b) dane pozwalające zidentyfikować transakcję np. numer identyfikujący transakcję, dowód zakupu

c) przedmiot reklamacji, jej przyczynę

d) dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e-mail) umożliwiające skontaktowanie się z Konsumentem  po rozpatrzeniu reklamacji.

7. Jeżeli dane podane przez Klienta nie są wystarczające do rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu uzupełnienia zaistniałych braków reklamacji.

8. Termin rozpatrzenia reklamacji zgłoszonej przez Klienta wynosi 14 dni od momentu jej zgłoszenia.

9. Jeżeli Klient będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

10. O rozstrzygnięciu wniesionej reklamacji Klient zostanie powiadomiony drogą mailową lub drogą pocztową na wskazany przez niego adres.
11. Jeżeli Klientem jest Konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.

12. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

13. Jeżeli Klientem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.

14. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

15. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

16. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie – do miejsca, w którym rzecz została wydana Klientowi.  

17. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.

18. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności może:

- złożyć wniosek o rozpatrzenie sporu powstałego w związku z zawartą umową do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej. Szczegółowe informacje na temat postępowania mediacyjnego przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi mogą Państwo znaleźć w siedzibach poszczególnych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na ich stronach internetowych.

- zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między konsumentem a przedsiębiorcą. Szczegółowe informacje na temat postępowania mediacyjnego przed wojewódzkim inspektorem Inspekcji Handlowej można znaleźć w siedzibach poszczególnych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na ich stronach internetowych

- skorzystać z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona praw konsumentów. Dane teleadresowe do najbliższego powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów można znaleźć w wyszukiwarce Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dostępnej pod adresem http://uokik.gov.pl/kontakt.php.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/pomoc/

 

§ 8 Prawa autorskie

 

Wszelkie utwory dostępne w Sklepie, a w szczególności zdjęcia, grafika oraz treści stanowią przedmiot praw autorskich przysługujących Sprzedawcy lub podmiotom trzecim i podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 2, poz. 23 ze zm.). Korzystanie z tych utworów jest dopuszczalne wyłącznie w takim zakresie, który nie wykracza poza użytek dozwolony na gruncie obowiązującego prawa.

 

§ 9 Postanowienia końcowe

 

1.W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sklep poinformuje Użytkowników o wprowadzonych zmianach oraz dacie, od której wejdą one w życie, poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie www.lollipops.com.pl , informację wyświetlaną przy logowaniu do Konta, o którym mowa w § 3 ust. 4 regulaminu, lub poprzez przesłanie jednolitego tekstu Regulaminu, informacji o wprowadzonych zmianach i dacie wejścia ich w życie drogą mailową na adres Użytkownika.

2. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującegoobowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia

3. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia   2015 roku.

  

Załącznik nr 1 – Pouczenie o odstąpieniu od umowy

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas:

Dane Sprzedawcy:   KG Corp Konrad Grójec

                               ul. Grottgera 34, 05-410 Józefów

 

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną)

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

 Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

Załącznik nr 2 – Wzór formularza odstąpienia od umowy

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat

KG Corp Konrad Grójec

ul. Grottgera 34, 05-410 Józefów

e-mail: sklep@lollipops.com.pl

Ja/My(*)  niniejszym informuję/informujemy(*)  o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy ………………………………………………………………………………….

– Data zawarcia umowy (*)/odbioru (*) ………………………………..

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)……………………………………..

– Adres konsumenta(-ów)…………………………………………………… 

data i podpis klienta (tylko jeżeli formularz       jest przesyłany w wersji papierowej)

 

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

 

 


  • Mayoral